Milí žáci, rodiče a všichni příznivci školy ve Vidči.

Pomalu končí první rok mého „ředitelování“ na škole  a cítím povinnost  Vám touto cestou poděkovat. Poděkovat za důvěru, pomoc a podporu duchovní i materiální, za účast na akcích školy, prostě poděkovat za Vaši přízeň.

Výchovné a vzdělávací cíle definované školními plány pro jednotlivé ročníky předepsané pro školní rok 2009-2010 jsme ve všech ročnících splnili.V tomto školním roce jsme nezaznamenali žádný vážný úraz.Pedagogické rady nemusely řešit závažné přestupky proti školnímu řádu, které by překračovaly rámec výchovných opatření v kompetenci školy.Do spolupráce se školou a do organizace školních i mimoškolních aktivit se nám podařilo zapojit zástupce obce, místních firem i veřejnosti.

Celkově mohu hodnotit tento školní rok jako úspěšný.

Podařilo se nám rozšířit pracoviště ZUŠ Valašské Meziříčí ve Vidči o hudební obor. (Od příštího školního roku se nám hlásí ke hře na hudební nástroj 25 žáků školy.) Určitě se mnozí sejdeme na koncertu žáků a pedagogů a výstavě prací žáků. Tato akce proběhne v KD Vidče v pátek 11.6. v 16.oo hodin.  Využíváme  nově vybudované sportoviště. Po zapracování do vzdělávacího programu  uvažujeme do budoucna o posílení hodinové dotace tělesné výchovy na škole.                   Dne 29.6. od 8.3o hodin Vás zveme na první Olympiádu školy. Zde budou soutěžit žáci školy v bězích, hodu, skoku, volejbale, kopané,…   S přispěním firem Cobbler a TWW začínáme svépomocí a hlavně „beznákladově“ budovat pro žáky školy venkovní učebnu pracovního vyučování.  V uvolněných prostorách školy se pokusíme opět „beznákladově“ vybudovat a zařídit víceúčelovou učebnu pro VV, HV, LŠU a zájmové aktivity žáků školy.(Pomoc nám přislíbila také firma zastoupená panem Kubějou.)   Spolupracujeme s obcí, komisemi obce, hasiči, tělovýchovnou jednotou, mysliveckým sdružením, drobnými podnikateli ( fa. Dobeš – řezník i stolař, fa. Portáš,..).  Vytváříme žákům podmínky pro  projektovou činnost a realizaci těchto projektů.  Vyučování doplňujeme výlety, exkurzemi, návštěvami kulturních a vzdělávacích akcí, muzeí a divadel.

Malé ohlédnutí za aktivitami letošního školního roku:

–          Oslavy 55 let školního folklorního souboru Valašenka, četná vystoupení souboru Valašenka, účast na soutěžích dětských folklorních souborů, spolupráce souboru se školou ze Slovenska – Zuberce, …

–          Nadační koncert pro Ondru Heryána

–          Vánoční galerie s besídkou žáků pro veřejnost

–          X faktor školy, Malá rošáda

–          Zabíjačka podle J. Lady pro žáky, rodiče a příznivce školy

–          Návštěva žáků v Anglii, Osvětimi,…

–          Vydali jsme dvě čísla školního časopisu, ….

Žáci naší školy úspěšně reprezentovali obec i školu v soutěžích okresních, krajských i celostátních – sportovních, vědomostních i dovednostech, kde získali mnohá ocenění.

            Mimořádné úsilí jsme vyvinuli v oblasti získávání žáků, zvýšení naplněnosti školy a navýšení počtu žáků školy.    

K 1.9.2009 bylo na škole 133 žáků. K dnešnímu dni (8.6.2010) máme na škole 138 žáků. V únoru 2010 jsme do 1. ročníku zapsali 19 žáků a k dnešnímu dni evidujeme v 1. ročníku 22 žáků. S žáky, kteří projevili zájem o přestup na naši školy se  reálný předpoklad počtu žáků školy k 1.9.2010  pohybuje kolem 143 žáků.

Z tohoto důvodu nedojde již ve školním roce 2010-2011  ke spojování ročníků.

Mé poděkování patří všem žákům, rodičům, pedagogickým i správním zaměstnancům školy, zaměstnankyním školní kuchyně, zástupcům obce, školky a všem příznivcům školy. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se,  poděkování patří i Vám.

Nejaktuálnější informace o práci školy, organizaci nového školního roku atd. najdete před začátkem školního roku 2010-2011 na našich stránkách: www.vidce.cz – základní škola.

Slavnostní zakončení školního roku 2009 – 2010 proběhne v režii deváťáků dne 30.6.20110 od 8.3o hodin v KD Vidče. Srdečně Vás zvou deváťáci.

Mgr. Zdeněk Chrástecký
ředitel ZŠ Vidče

Sdílet: