V měsíci dubnu začíná pro školáky poslední čtvrtrok práce. Na konzultacích se o jejich výsledcích mohli informovat 25. dubna také rodiče. Pouze deváťáci už mají největší starost za sebou. Všichni byli po přijímacích zkouškách a přijímacím řízení přijati na zvolené obory středních škol. Na osmileté gymnázium odchází také jeden žák páté třídy.

Největší sportovní událostí se stala 26. 4. sportovní olympiáda, jejíž disciplíny byly tentokrát sjednoceny s těmi, které plnili žáci partnerských škol z Belgie, Estonska, a Polska v rámci projektu Comenius. A tak naši žáci skákali do výšky, házeli krikeťákem do dálky, běhali 50 m (starší 60m), skákali do dálky a snažili se uspět ve vytrvalostním běhu. Nejlepší stanuli na stupních vítězů a získali medaile a diplomy. Výsledky najdete na webových stránkách školy.

Sportování pokračovalo i v jiných odvětvích. 4. 4. zorganizovali naši učitelé TV okrskové kolo v basketbalu dívek, v němž se mezi sedmi týmy nejlépe umístily dívky ze Zubří. 12. 4. obsadili chlapci ze 4. a 5. třídy v okrskovém kole ve vybíjené chlapců 3. místo. Zároveň v dubnu skončil seriál bruslení pro žáky 2. stupně a plavecký kurz pro děti ze 2. a 3. třídy, které na jeho ukončení obdržely Mokré vysvědčení.

Vědomosti žáků obohatily i besedy s policistou pro 8., 5. a 2. třídu. Prvňáčci zase 2. 4. v MŠ navštívili besedu s ilustrátorem panem Dudkem. Osmáky tentokrát i přes počáteční rozpaky nadchla zajímavá beseda o šikaně připravená pracovnicí z klubu Most ve Val. Meziříčí.

Nositelem kultury je mezi námi národopisný kroužek Valašenka, jehož členové 8. dubna vystoupili v Informačním centru Zvonička na Soláni.

Do muzea v zámku Kinských ve Val. Meziříčí se na výstavu o pravěku vydali 18. dubna třeťáci a páťáci. Třeťáci jeli do Val. Meziříčí dokonce dvakrát, protože den předtím tam byli spolu se čtvrťáky na Hodině zpěvu s Jaroslavem Uhlířem.

Pochvalu zaslouží V. Cabáková a H. Řezníčková z 8. třídy, které po proškolení připravily pro žáky 6. ročníku dvě odpoledne zaměřená na protidrogovou prevenci s názvem Drogám a násilí říkáme ne. Vše se uskutečnilo v rámci tzv. PEER programu.

 

 

Sdílet: