Zpráva o aktivitách a výsledcích projektu

Číslo smlouvy:     CA1-06-3 (1. rok)
Název projektu:    The Nature Comes First
Název instituce:   Základní škola Vidče, okres Vsetín
Kontaktní osoba:   Dagmar Satková
Adresa instituce:  756 53 Vidče 181
Telefon:           571 655 009
e-mail:            skola@vidce.cz


Partnerské instituce:

 Libatse Lasteaed-Algkool
 Libatse
 87201 Halinga Community
 Estonsko
 libatseak@parnumaa.ee


 VBSZ De Regenboog
 Kwaadstraat 20
 9750 Zingem
 Belgie  
 vsz@cac.be


 Zespół Szkół w Nagoszewie
 07-300 Ostrów Mazowiecka
 Polsko
 gimnagoszewo@poczta.onet.pl


 Hauptschule 2 St. Johann in Tirol
 Postfeld 17
 6380 St. Johann in Tirol
 Rakousko
 j.eder@tsn.at

                                          
 Rautiosaaren koulu, 
 Huhtavainiontie 4
 97110Rautiosaari 
 Finsko
 riitta.niska@rovaniemi.fi

1. Cíle projektu

Cílem projektu bylo pozorování přírody a srovnání přírodních podmínek v zemích zapojených do projektu. Školy si vyměňovaly výsledky pozorování a ty se využívaly a budou dále využívat při vyučování.

Program byl zaměřen na ochranu přírody a výchovu dětí ke správnému vztahu k přírodě v době, kdy vlivem techniky a urbanizace dochází k jejímu ohrožení.

Současně bylo společným cílem utvořit si obrázek o ostatních národech a jejich kultuře.

Pro učitele byla dána možnost  seznámit se s národnímu kurikuly některých zemí a porovnat vyučovací metody.


Stanovené cíle byly splněny, srovnáváním výsledků pozorování vedlo k lepšímu porozumění změn přírody u nás a v partnerských zemích. Protože jde o území od polárního kruhu k rakouským Alpám, byly výsledky velmi zajímavé. Obraz proměňující se přírody byl zachycen i výtvarně a prezentován formou putovní výstavy.

Při korespondenci žáků byla využita možnost seznámit se s kulturou, zvyky a zvláštnostmi jiných zemí, stejně jako s každodenním životem vrstevníků.

Výměnné stáže učitelů, které se uskutečnily v tomto roce, podpořily výměnu zkušeností mezi našimi a polskými a estonskými učiteli.


2. Konkrétní aktivity

Jednou týdně ve čtvrtek žáci prováděli pozorování přírody, měřila se přístroji maximální a minimální teplota a počet srážek v tento den. Vybraná skupina stromů byla dokumentována fotografiemi.

Údaje byly po skončení měsíce zasílány koordinátorské škole, která připravila úplnou tabulku, ze které se daly srovnat naměřené hodnoty všech škol. S těmito tabulkami a grafy se pak pracovalo v hodinách zeměpisu a přírodovědy a byly vystaveny na nástěnce, aby se s nimi mohli seznámit i ostatní. Pro příští rok budou na CD umístěna všechna pozorování a fotografie lokalit, popis ročních období v každém regionu, takže budou sloužit jako učební pomůcka pro další roky.

Žáci 8. třídy v terénu na Pustevnách sledovali vliv člověka a jeho životního stylu na stav krajiny (kácení stromů, zalesňování, emise průmyslových podniků, poškozování přírodních lokalit provozováním zimních sportů). Den Země jsme využili k praktické ochraně přírody – děti sesbíraly několik pytlů odpadků z volné přírody.

Příroda se stala tématem výtvarných prací. Soutěže se zúčastnily všechny třídy ve škole a nejlepší práce byly zařazeny do putovní výstavy, která byla zahájena v estonské škole, poté byla vystavena u nás a pokračovala v belgické škole. Do podzimu se vystřídají i ostatní školy. Práce také poslouží k vytvoření mezinárodního kalendáře s přírodní tématikou.

Důležitou součástí spolupráce bylo dopisování. Tentokrát jsme zvolili dopisování celých třídních kolektivů, u nás to byli žáci 8. třídy, kteří prostřednictvím dopisů seznamovali vrstevníky s naší kulturou a každodenním způsobem života. Všechny dopisy byly také průběžně vystavovány na školní nástěnce, takže i ostatní třídy se s nimi seznámily.

Během roku se uskutečnily dvě schůzky koordinátorů, a to v Belgii a Polsku, dvě učitelky pracovaly na zahraničních školách, dvě učitelky přijaly na naši školu.


3. Výstupy a produkty

CD s popisem ročních období a fotografiemi přírody zúčastněných zemí.

Mezinárodní kalendář přírody sestavený z kreseb dětí.

Putovní výstava kreseb dětí.

Dopisy dětí.


4. Využití ICT

Informační a komunikační technologie byly používány všemi účastníky projektu. Učitelé je používali při výuce podle získaných pozorování, koordinátorka projektu k zaznamenávání naměřených hodnot, zasílání evaluací a stálému kontaktu s partnerskými školami. Žáci je využívali k dopisování a získávání informací o partnerských zemích prostřednictvím internetu.
 

5. Využití cizích jazyků

Komunikačním jazykem byla angličtina. V tomto jazyce také probíhalo dopisování žáků a popis klimatu a počasí. Při schůzkách koordinátorů byly také v menší míře používány němčina, ruština a francouzština. 
 

6. Evaluace

Monitorování práce bylo průběžné, každé dva měsíce byly zasílány koordinátorské škole zprávy o uskutečněných aktivitách a jejich  výsledcích, ta je pak souhrnně poskytovala ostatním partnerům a připomněla další kroky při realizaci projektu. Protože práce probíhala podle předem domluveného plánu a školy dodržovaly smluvené termíny, probíhalo i vyhodnocení bez problémů. Cíle byly vždy konkrétní a splnitelné (použita metoda SMART) a jejich dosažení bylo průběžně ověřováno.

Partnerské školy byly v častém kontaktu prostřednictvím e-mailu a informovaly se o průběhu projektu. Na schůzce koordinátorů byla zhodnocena práce všech škol .

Nástroje evaluace: rozhovor, diskuse, pedagogická dokumentace, žákovské práce.
 

7. Prezentace výsledků projektu

Výsledky měření – popisy, grafy a tabulky, výkresy a fotografie byly vystaveny na několika nástěnkách na chodbách školy. Představili jsme je i rodičům u příležitosti třídních schůzek. Veřejnost v obci byla informována prostřednictvím místního Zpravodaje a o průběhu projektu  jsme informovali v regionálního tisku (Spektrum Rožnovska) a na webovských stránkách.


8. Dovednosti účastníků projektu

Žáci byli k práci motivováni hlavně praktickým charakterem programu. V jazykové oblasti si ověřili, že jsou schopni se dorozumět prostřednictvím angličtiny. Procvičili si také používání ICT a v hodinách zeměpisu se práce stala zajímavější díky využití konkrétních informací. Při výměně výtvarných prací se mohli seznámit s některými novými technikami. Všechny tyto aktivity vedly ke zlepšení dovedností žáků.


9. Mobility

Na začátku školního roku (1. 10. – 7. 10. 2006) se uskutečnila schůzka koordinátorů v belgickém Zingemu. Byl zpracován podrobný plán práce na tento rok, domluveny výstupy a evaluace projektu.

Jedna učitelka měla možnost pracovat týden na polské škole (25. 2. – 3. 3. 2007) a jedna na estonské škole (13. 5. – 19. 5 2007). Seznámily se s tamějším školstvím, metodami práce ve škole a předvedly také prakticky práci se třídou. Poznání země a kultury jiného národa je vždy součástí návštěvy. Na naši školu přijely dvě estonské učitelky (9. 4 – 14. 4 2007). Tyto výměnné stáže jsou pro učitele přínosné a inspirativní.

Závěrečná schůzka koordinátorů proběhla v Polsku (6. 5. – 12. 5.2007) a zabývala se vyhodnocením celoroční práce a využitím získaných materiálů. Všichni partneři hodnotili účast v projektu jako přínos pro žáky a učitele škol.


10. Problémy a nedostatky

Během práce na projektu se nevyskytly žádné problémy nebo nedostatky, a to hlavně díky velmi dobré přípravě. Přístup všech škol k projektu byl aktivní, estonská škola velmi dobře společnou práci koordinovala.


Sdílet: